Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), Dyrektor Przedszkola informuje:

I. Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole nr 13 w Gdyni ulica Widna 15, 81-543 Gdynia, tel. 58 624 05 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych- kontakt: tel. 58 6240503 e-mail, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

II. Przetwarzanie danych.

1.Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1.1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu w związku z prowadzeniem przez Przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
1.2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w Przedszkola , w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
1.3. marketingu i promocji w/w Przedszkola, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku Przedszkola (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
1.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów , do jakich zostały zebrane.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów przetwarzania, tj.:

2.1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu - przez okres do czasu ich wypełnienia;
2.2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
2.3. w zakresie marketingu i promocji Przedszkola – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

3. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

3.1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
3.2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
3.3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
3.4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art.18 Rozporządzenia RODO;
3.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
3.6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
3.7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

4. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w Przedszkole Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dyrektor Przedszkola nr 13
Elżbieta Smolna