STATUT PRZEDSZKOLA  NR 13 W GDYNI

SPIS TREŚCI

WSTĘP - PODSTAWA PRAWNA
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ III - ORGANY PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ VI - WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ VII - ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
ROZDZIAŁ VIII - PRZEPISY KOŃCOWE

WSTĘP

Podstawa prawna

Przedszkole  Nr  13 w Gdyni działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. .U. z 2009r Nr 4 poz.17).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w Publicznych Przedszkolach i Szkołach (Dz. U. Nr36, poz.1555z 1993r Nr 83, poz.390 i z 1999r nr 67, poz.753 ).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz.114).

Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 Nr 6 , poz.69 z póź.zm).

Uchwała nr XXXVII/844/09 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Przedszkola prowadzone przez gminę miasto Gdynia.

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220 ).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U.  Nr 135, poz. 1516 ).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225; Dz.U. 2009 nr 116 poz. 977).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  (Dz. U. z 2009r. Nr 23,poz.133)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U.z 2009r. Nr 50, poz. 400)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17); Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (D.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz.114)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 ).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23, poz. 193). Niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Przedszkole  Nr 13 w Gdyni zwane w dalszej części Statutu  - Przedszkolem, jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.
2.    Siedziba przedszkola mieści się budynku przy ul. Widna 15 w Gdyni.
3.    Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Gdynia.
4.    Przedszkole podlega nadzorowi pedagogicznemu Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.
5.    Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Miasta Gdyni nadaje przedszkolu imię.

ROZDZIAŁ  II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1.    Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1)   diagnozowaniu środowiska dziecka;
2)   rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
4)   wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
5)   organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6)   podejmowaniu działań wychowawczych, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7)   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;  
8)  wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;
9)  udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności;
10)  wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

4. Zadania, o których mowa w pkt. 3, są realizowane we współpracy z:

1)   rodzicami;
2)   nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
3)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5)   podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, może być udzielana na wniosek:

1)   rodziców;
2)   nauczyciela, w szczególności nauczyciela wspomagającego;
3)   psychologa;
4)   logopedy;

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie:

1)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

a) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci;
b)  logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają edukację; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów;
c) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

2)   zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
3)   porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

8. O objęciu dziecka zajęciami edukacyjnymi, zajęciami specjalistycznymi terapeutycznych decyduje dyrektor przedszkola.

9. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym dzieci oraz wspierania ich rozwoju. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

10. Porad dla rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

11. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda.

13. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn trudności edukacyjnych;
2)   określanie form i sposobów udzielania dzieciom, w tym dzieciom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
4)   podejmowanie działań wychowawczych, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do dzieci, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5)   wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;

14. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka;
2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci, rodziców i nauczycieli;
3)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci , rodziców i nauczycieli;
4)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym;

15. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)   przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma;
2)   diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej;
3)   prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej;
4)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
5)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;

§ 3

1. Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi

2. Warunki i tryb przyjmowania dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie do przedszkola określają przepisy w sprawie warunków i trybu przyjmowania dzieci do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

3. Przedszkole zapewnia:

1)  realizację programu wychowania przedszkolnego;
2)  wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka dokonywaną nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem, zgodnie
z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;
3)   udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju;
4)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka:

1)  rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
2)  organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą, w szczególności:

a)  wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego,
b)  opracowują dla każdego dziecka i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów wychowania przedszkolnego, do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
c)  przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne;

3) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny.

§ 4

1. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, podtrzymywaniu i rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

1)   nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zwanego dalej "językiem mniejszości", oraz języka regionalnego;
2)   nauki własnej historii i kultury.

2. W celu umożliwienia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii i kultury, przedszkola, szkoły i placówki publiczne mogą prowadzić naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, zajęcia artystyczne lub inne dodatkowe zajęcia.

3. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu oraz naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje odpowiednio dyrektor przedszkola, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie dobrowolności.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się:

1)  dyrektorowi przedszkola przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola;

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 , dotyczy odpowiednio całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola.

6 W przedszkolu nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego może być organizowane w wymiarze 4 godzin tygodniowo;

7. Oddziały, są organizowane, jeżeli na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego zostanie zgłoszonych:

1)   w przedszkolu na poziomie danego oddziału - co najmniej 7 dzieci;

8. W wykonywaniu zadań, o których mowa w pkt. 1, organy prowadzące oraz dyrektorzy przedszkoli współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

9.  Sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia dla dzieci niebędących obywatelami polskimi określają przepisy w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli.

10. Warunki i sposób podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej uczniów określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach.

1) W przedszkolu organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych);
2) Życzenie, o którym mowa w § 4  ust. 2 , jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;
3) Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie;
4) Przedszkole organizuje zajęcia religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci danego oddziału. Dla mniejszej liczby dzieci w oddziale zajęcia religii organizowane są w grupie międzyoddziałowej;
5) Przedszkole zapewnia w czasie trwania zajęć religii opiekę dzieciom, które nie korzystają z zajęć  religii w przedszkolu;
6) Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii'
7) pisemnego skierowania do danego przedszkola, wydanego przez:

a)   w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,
b)   w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

8) Cofnięcie skierowania, o którym mowa w § 4  ust.8 , jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w przedszkolu. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.
9) Nauczyciel religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.
10) Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
11) Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich dzieci również poza wyznaczonymi przez przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
12) Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
13) Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Wymiar zajęć religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
14) Do wizytowania zajęć religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom sprawującym nadzór pedagogiczny.
15) Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
16) W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane odpowiednio biskupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
17) W pomieszczeniach przedszkolnych może być umieszczony krzyż.

§ 5

Do zadań przedszkola należy:

1.    Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:

1)    Stosowanie w pracy z dzieckiem otwartych form działania.    
2)    Umożliwienie dziecku poznawania i rozumienia siebie, otaczającego świata poprzez odkrywanie i badanie.
3)    Budowanie systemu wartości i umożliwianie nauki zachowań społecznie akceptowanych
4)    Prowadzenie indywidualnej diagnozy dziecka.
5)    Ukierunkowanie rozwoju dziecka skierowane na indywidualne możliwości i uzdolnienia dziecka.
6)    Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

2.    Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

1)    Informowanie rodziców o kierunkach i zakresie oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
2)    Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i uzgadnianie z rodzicami oddziaływań w celu ujednolicania czynności wychowawczych, edukacyjnych.
3)    Informowanie rodziców o sposobach diagnozowania dziecka, sposobach rozwiązywania problemów oraz wynikach oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zawartych w formie opisowej.
4)    Budzenie świadomości moralnej i emocjonalnej w tym życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości i odpowiedzialności.

3.    Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole poprzez:

1)    Rozwijanie zdolności i zainteresowań.
2)    Kształcenie nawyku systematycznego uczenia się.
3)    Kształtowanie umiejętności społeczno- moralnych.
4)    Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej.
5)    Ukształtowanie w wychowanku:

a)    świadomości swych praw.
b)    umiejętności odróżniania dobra od zła
c)    umiejętności odkrywania piękna i prawdy.
d)    postawy bycia dobry, wrażliwym, kreatywnym, mądrości, otwartym na potrzeby innych.
e)    tolerancji, szacunku własnej i cudzej godności.
f)    umiejętności przeżywania sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

§ 6

1.  Przedszkole realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności
2. Edukację dzieci przedszkole organizuje w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami,
w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania.
3. Warunki i tryb przyjmowania dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie do przedszkola określają przepisy w sprawie warunków i trybu przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
4.Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2)   odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3)   realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form
i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
4)   zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb;
5)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

5. Przedszkole udziela pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.
6. Przedszkole zatrudnia dodatkowo odpowiednich specjalistów, w celu organizowania kształcenia integracyjnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
7. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w  § 6. ust. 6:

1)   rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
2)   współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych, w szczególności:

a)  wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego,
b)  dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego, do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
c)  w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego dziecka i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem,
d)  uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;

3)   prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne;
4)   udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie;
5)   prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

8. Dyrektor przedszkola ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści, o których mowa w § 6. ust. 6.

§ 7

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem

1.    Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu odpowiedzialność ponosi nauczyciel, od momentu przyprowadzenia wychowanka do sali zajęć przekazania go pod opiekę nauczyciela, aż do chwili odebrania go spod opieki nauczyciela przez rodzica ( opiekuna ) lub upoważnioną przez niego, na piśmie osobę.
2.    Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do powierzenia każdego oddziału opiece dwóch  lub więcej nauczycieli zależnie od pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.
3.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wskazane jest prowadzenie przez nauczyciela oddziału przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu, o ile pozwalają na to warunki organizacyjne.
4.    Działalność wychowawczo - edukacyjna organizowana jest zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny zabawy, pracy umysłowej oraz ze wskazówkami psychologii rozwojowej.
5.    Prozdrowotne warunki wychowania i nauczania dostosowane są do możliwości psychofizycznych wychowanków.
6.    W czasie prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego należy zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydajności organizmu dzieci, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie trudności i intensywności.
7.    Ćwiczenia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących dzieci.
8.    Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć i zabaw, w sali zajęć oraz na terenie ogródka przedszkolnego, zobowiązany jest sprawdzić stan bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu.
9.    Wychowankowie codziennie przebywają na świeżym powietrzu - w zależności od warunków atmosferycznych oraz w pomieszczeniach wietrzonych i z dopływem świeżego powietrza.
10. Podczas wyjścia z wychowankami poza teren przedszkola zapewnia się jednego opiekuna na dziesięcioro dzieci.
11. Rodzice (opiekunowie) wyrażają  pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach edukacyjnych poza terenem przedszkola  w ramach działań opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznych prowadzonych w danym roku szkolnym.
12. Nauczyciele informują rodziców o planowanych wyjściach poza teren przedszkola.
(np.: na zebraniach rodziców, poprzez ogłoszenia, stronę internetową .....)
13. W wycieczkach turystyczno- krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku, do których istnieją przeciwskazania lekarskie.
14. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych biorą udział dzieci, których rodzice (opiekunowie) wyrazili zgodę na piśmie.
15. Nauczyciel w trakcie spacerów i wycieczek zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy wychowanków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
16. Nauczyciel organizujący wycieczkę wyjazdową zobowiązany jest do sporządzenia karty wycieczki, w której określony jest program wycieczki, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika i opiekunów oraz przedłożyć ją do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola.
17. Opiekun wycieczki lub imprezy organizowanej poza terenem przedszkola:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami.
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki lub imprezy.

18. Nie organizuje się wycieczek, spacerów z wychowankami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz przy temperaturze poniżej -10 o C.
19. Urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.
20. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych, przedszkole prowadzi wśród dzieci systematyczną pracę nad podstawową znajomością przepisów ruchu drogowego.

§ 8

Przedszkole przestrzega zasad i umów zawartych z rodzicami dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

1.    Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2.    Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) w formie pisemnej przedkładają Dyrektorowi przedszkola lub nauczycielowi prowadzącemu grupę, najpóźniej w pierwszym dniu przybycia dziecka do placówki, w danym roku szkolnym.
3.    Upoważnienie powinno zwierać pełne dane osobowe osoby odbierającej, tj. imię i nazwisko.
4.    Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
5.    Rodzice ( opiekunowie prawni ) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6.    Przedszkole przejmuje od rodziców ( opiekunów prawnych ) odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zdrowie wychowanka z chwilą osobistego przekazania dziecka nauczycielowi.
7.    Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
i zdrowie dziecka z chwilą zgłoszenia nauczycielowi prowadzącemu grupę odbiór wychowanka.
8.    Dziecko, które nie zostanie odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, tj. do godz. 1700, zostanie zgłoszone i oddane pod opiekę Policyjnej Izby Dziecka.
9.    Podczas imprez organizowanych na terenie i poza terenem przedszkola z udziałem rodziców (opiekunów prawnych) opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic (opiekun prawny).
10. W sytuacji wystąpienia wypadku obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób pracujących w przedszkolu bez względu na zakres czynności służbowych.
11. W razie złego samopoczucia dziecka nauczyciel telefonicznie powiadamia o tym fakcie rodzica.
12. Prowadzący zajęcia dodatkowe ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w trakcie zajęć.
13. Prowadzący zajęcia dodatkowe przygotowuje salę / miejsce zajęć gwarantujące pełne  bezpieczeństwo dzieci/.  
14. Nauczyciel / instruktor zajęć dodatkowych odbiera dzieci uczestniczące w zajęciach od nauczyciela prowadzącego daną grupę wiekową, a po skończonych zajęciach doprowadza dzieci do sali i przekazuje je nauczycielowi danej grupy wiekowej/.
15. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w sposób niezagrażający bezpieczeństwu dzieci.  

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 9

1. Organami przedszkola są:

Dyrektor przedszkola
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

§10

1. Dyrektor Przedszkola wybierany jest w drodze konkursu. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący placówkę.

1) Dyrektor kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo - dydaktyczno – wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.
3) Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
4) Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem.
Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność przedszkola.
5) Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
6) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
7) Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
8) Dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego,    
9) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz rodzicami i innymi instytucjami wspomagającymi działalność przedszkola.
10) Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
11) Administruje ZFSS zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem.
12) Przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola.
13) Decyzji dyrektora wymagają następujące sprawy:

a) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników przedszkola,
b) Wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
c) Skreślanie z listy wychowanków w przypadkach określonych w niniejszym statucie,

14). Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§11

Rada pedagogiczna:

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż dwa razy w roku lub w miarę bieżących potrzeb.
5. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

1) dyrektor
2) rada pedagogiczna
3) organ prowadzący
4) organ nadzorujący

6. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.
5) uchwalanie zestawu programów wychowania przedszkolnego spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego.

8. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola
2) opiniowanie projektu planu finansowego
3) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
4) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany
i przyjmuje go w drodze uchwały.
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.
11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste.

§12

Rada Rodziców:

1. Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
2. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
4. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
5. Rada Rodziców:

1) może występować do dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, organów  prowadzącego i nadzorującego przedszkole z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola, o ile organ nadzoru poleci dyrektorowi opracowanie takiego programu;
3) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
4) przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora;
5) opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego;
6) może delegować swojego przedstawiciela do zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora;
7) opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
8) deleguje swojego przedstawiciela do zespołu odwoławczego oceny pracy nauczyciela i zespołu odwoławczego rozpatrującego wniosek o ponowna ocenę dyrektora przedszkola.

6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
7. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
9. Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny. Nowi członkowie wybierani są zgodnie
z uchwalonym regulaminem.
10. W regulaminie rady rodziców określa się w szczególności:

1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
2) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
3) W posiedzeniach Rady uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.

§ 13

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na celu stworzenie jak najlepszych warunków   rozwoju dzieciom oraz podnoszenie poziomu jakości pracy placówki.

1) Zapewniają każdemu z nich swobodne działania i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w Statucie Przedszkola.
2) Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
3) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i wychowania dzieci.
4) Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.

§ 14

1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

1) Organy przedszkola są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. W tym celu udzielają stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
2) W razie sporów, organ nadrzędny, o którym mowa w pkt.4, zobowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz stawianych żądań.
3) W razie sporów, organy powołane do wydawania decyzji powinny działać szybko i wnikliwie, posługując się możliwie najprostszymi środkami.

a) Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów powinny być załatwione niezwłocznie.
b. W razie niemożności załatwienia sprawy bezpośrednio między stronami, należy ją skierować do organów nadrzędnych.

4) Organem nadrzędnym jest:

a) w stosunku do rady pedagogicznej i rady rodziców – dyrektor przedszkola;
b) w stosunku do dyrektora – organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem lub organ prowadzący przedszkole.

ROZDZIAŁ  IV

Organizacja przedszkola

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych  wg  zbliżonego  wieku,  z  uwzględnieniem  ich  potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Rada pedagogiczna może przyjąć  inne  zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji zadań programowych.

1)  Przedszkole jest wielooddziałowe
2)  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3)  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być zmniejszona.

§ 16

1. Praca   opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora   przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2.  Na  realizację  podstawy  programowej  przeznacza  się nie  mniej niż  5 godzin  dziennie.
3.  W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1)  co najmniej  jedną  piątą  czasu  należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2)  co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3)  co najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane  według  wybranego  programu  wychowania  przedszkolnego;
4)  pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 17

1. Organizację wychowania, nauczania  i  opieki przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz  Organizacyjny   zatwierdzony  przez  organ  prowadzący   przedszkole.
2. W  Arkuszu    Organizacji  przedszkola  określa  się  w  szczególności  czas  pracy poszczególnych oddziałów,  liczbę  pracowników  łącznie  z  ilością  stanowisk     kierowniczych,  ogólną  liczbę  godzin  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez organ prowadzący.

§ 18

1. Organizację  pracy  przedszkola  określa  ramowy  rozkład  dnia  ustalony  przez dyrektora na wniosek  rady  pedagogicznej, z uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny pracy, tworzenia oddziałów oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
2. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06.00 - 07.30 - Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela  w\g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym dodatkowego wsparcia.

07.30 - 08.00  - Zabawy ruchowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

08.00 - 08.30 - Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi.

08.30 - 09.00 - Czynności porządkowe i organizacyjne.

09.00 - 10.00 - Zajęcia dydaktyczne realizowane w|g przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Cykliczne zajęcia umuzykalniające.

10.00 - 10.15 - Drugie śniadanie.

10.15 - 11.45 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery \obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze - ogrodnicze\ lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej.

11.45 - 13.00 - Obiad poprzedzony czynnościami organizacyjnymi i samoobsługowymi. Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, wykorzystanie technik relaksacyjnych.

13.00 - 14.00 - Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. Religia, zajęcia dodatkowe.                     

14.15 - 14.30 - Podwieczorek poprzedzony czynnościami higieniczno- porządkowymi.

14.30 - 17.00 - Swobodne zabawy. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dzieckiem. Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 19

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:                                                                                               

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut.
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.

4. W przedszkolu odbywa się nauka religii po wypełnieniu przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracji udziału dziecka w ww. zajęciu. Czas trwania i częstotliwość zajęć reguluje Rozporządzenia MEN.
5. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określa odrębne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

§ 20

1. Przedszkole  funkcjonuje  cały  rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym na wniosek dyrektora.
2. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6.00 do 17.00.
3. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
4. Przedszkole  realizuje  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego  w godzinach 08.00 – 13.00.

§ 21

1. Wysokość  i  zasady  ustalania opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola  ustala Rada Miasta Gdyni mocą uchwały.
2. Świadczenia przedszkola w zakresie wychowania, nauczania i opieki w zakresie 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne.
3. Świadczenia  przedszkoli  przekraczające  5 – godzinną podstawę  programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
4. Rodzice/ opiekunowie /  prawni zawierają  z dyrektorem  przedszkola  umowę,  której przedmiotem  jest  ustalenie  wysokości  i  zasad  odpłatności  oraz zasad korzystania przez dziecko  ze  świadczeń  przedszkola.
5. Koszt  jednostkowy  za 1  godzinę  korzystania  dziecka ze  świadczeń ponad 5 godzinną podstawę programową ustala Rada Miasta Gdynia.
6. Opłata za świadczenia przedszkola ponad 5 godzinną podstawę programową nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
7. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

1 posiłek – śniadanie, obiad
2 posiłki – śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek
3 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek    

8. Opłaty za spożywane posiłki wynoszą odpowiednio:

Śniadanie – 30% dziennej stawki żywieniowej
Obiad –  50%  dziennej stawki żywieniowej
Podwieczorek - 20% dziennej stawki żywieniowej

9.  Wysokość  dziennej  stawki  żywieniowej  z   uwzględnieniem  racji  pokarmowych  odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci, ustala dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.10. Obrana przez rodziców/opiekunów prawnych dzienna opcja żywieniowa podlega   
zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
11. Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca u intendenta w kasie przedszkola lub przelewem przez Internet.
12. Za zwłokę w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu, po 15 dniu każdego miesiąca  naliczane są ustawowe odsetki.
13.  W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres jednego miesiąca Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków po uprzednim powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) i wyznaczeniu dodatkowego terminu uregulowania należności. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczenia zaległych należności.

§ 22

1. Z wyżywienia   mogą   korzystać  pracownicy przedszkola  wnosząc opłatę naliczoną zgodnie z zarządzeniem dyrektora przedszkola.
2. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w trakcie przygotowywania posiłków w placówce.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 23

1. W Przedszkolu zatrudnia się  dyrektora i innych  nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi.
2. Etatyzację ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola i na tej podstawie opracowuje się projekt organizacyjny placówki.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy
4. Odpowiednio do warunków   organizacyjnych i potrzeb Przedszkola, w porozumieniu z organem  prowadzącym,  można  utworzyć stanowisko wicedyrektora Przedszkola.
5. Wicedyrektora  powołuje Dyrektor Przedszkola po zaopiniowaniu jego kandydatury  przez  Radę  Pedagogiczną.
6. Wicedyrektor bezpośrednio podlega Dyrektorowi Przedszkola.

§ 24

1. Osoba, której  powierzono  stanowisko  wicedyrektora,  wykonuje  swoje  zadania  zgodnie  z  zakresem  obowiązków  nauczyciela  a  w  szczególności:

1) Jest  współodpowiedzialna  za  organizację  pracy  opiekuńczo  -  wychowawczo – dydaktycznej;
2) Reprezentuje  Dyrektora  we  wszystkich  kontaktach  służbowych  i  działa  w  jego  imieniu;
3) W  czasie  nieobecności  Dyrektora  odpowiada  za  całokształt  pracy  związanej  z  funkcjonowaniem  Przedszkola;
4) Organizuje  i  kontroluje  pracę  w  Przedszkolu  w  zakresie  ustalonym  przez  Dyrektora;
5) Pełni nadzór  pedagogiczny  w  zakresie  ustalonym  przez  Dyrektora;
6) Prowadzi  dokumentację  spraw  kadrowych   Przedszkola;
7) Jest  odpowiedzialna  za  OC  na  placówce;
8) Wykonuje polecenia dyrektora i prace wynikające z organizacji przedszkola.
9) Czuwa  nad sprawną organizacją pracy w przedszkolu , ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, rozlicza godziny ponadwymiarowe, planuje urlopy nauczycieli.
10) Podejmuje działania sprzyjające postępowi pedagogicznemu, inspiruje nauczycieli do działań innowacyjnych.
11) Współpracuje z rodzicami i podejmuje działania na rzecz  środowiska lokalnego.
12) Dba o dobro przedszkola i ochronę jego mienia.

§ 25

Obowiązki, prawo i odpowiedzialność nauczyciela

1.Dyrektor  Przedszkola   powierza  poszczególne  oddziały  opiece  jednej  lub  dwóch  nauczycielek  zależnie  od  czasu  pracy  oddziału  lub  realizowanych  zadań.
2.Etatyzację  ustala  organ  prowadzący w uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola w  projekcie organizacyjnym.
3. Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej    i   dydaktycznej  wskazane  jest,  aby  nauczyciel   opiekował  się  danym  oddziałem  przez  cały  
okres  uczęszczania  dzieci  do  Przedszkola.
4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę edukacyjno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

1) Nauczyciel ma obowiązek:

a) Tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
b) Rozpoznawania potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków.
c) Informowania rodziców o postępach dzieci.
d) Systematycznego planowania i realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych
i dydaktycznych bezpośrednio z dziećmi.
e) Prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w  klasie I szkoły podstawowej.
f) Dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) .
g) Udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej, realizacji jej postanowień
i uchwał.
h) Aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu  na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem.
i) Systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej.
j) Dokonywania ewaluacji pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej.
k) Dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy.
l) Podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka
i najbliższego środowiska.
ł) Współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej.
m) Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami.
n) Wykonywania poleceń dyrektora lub osób osób go zastępujących  związanych
z organizacją pracy w placówce.
o) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i wewnętrznych procedur.
p) Terminowego wykonywania badań okresowych i profilaktycznych zgodnie  
z przepisami.
q) Informowania o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo, w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale.
r)  Codziennego podpisywania listy obecności.
s) Dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego.
t) Przestrzegania tajemnicy służbowej.
u) Wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.
w) Realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
x) Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego.

2) Nauczyciel ma prawo do:

a) Podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania.
b) Decydowania o doborze form i metod pracy.
c) Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki.
d) Ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego..
e) Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz
w podejmowaniu nowatorskich form pracy.
f) Znajomości systemu motywującego do pracy.
g) Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą.
h) Promowania swoich działań w środowisku lokalnym.
i) Uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, w ramach doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki.
j) Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami.
k) Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola.
l) Wynagrodzenia za swoją pracę.
ł) Urlopu wypoczynkowego.
m) Uprawnień o charakterze socjalnym.
n) Do nagród i wyróżnień.

3) Nauczyciel odpowiada za:

a) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.
b) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu  i pomocy do pracy w należytym stanie.
c) Estetyczny wygląd wychowanków i ich stan zdrowia.
d) Niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających   z zakresu obowiązków.

4) W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnić można kadrę specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.

5) Do zadań psychologa należy:

a) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjału oraz wspieranie mocnych stron dziecka.
b) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej – w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców   i nauczycieli.
c) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej wobec dzieci, rodziców i nauczycieli.
d) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka.
e) Przygotowanie indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych.
f) Współpraca z nauczycielami, logopedą, pedagogiem, uczestnictwo w posiedzeniach zespołu specjalistów.
g) Współpraca z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem     w środowisku rodzinnym, mających na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich.
h) Opracowywanie charakterystyk psychologicznych dzieci niepełnosprawnych, ocena poziomu rozwoju psychoruchowego, diagnoza rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
i) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej.

6) Psycholog ma prawo do:

a) Dostępu do wszystkich informacji o stanie zdrowia dziecka, o jego rozwoju psychoruchowym, o sytuacji  rodzinnej i materialnej.
b) Uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zabawach dzieci w celu prowadzenia obserwacji zachowań dzieci oraz prowadzenie innych działań diagnostycznych i terapeutycznych.
c) Wystawiania opinii do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych oraz instytucji pomocowych dotyczących rozwoju psychoruchowego dziecka oraz przebiegu działań terapeutycznych na terenie przedszkola. Każdorazowo opinia taka jest przedstawiana rodzicom/opiekunom prawnym dziecka.

6. Do zadań logopedy należy:

1) Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka –     w tym mowy głośnej i pisma;
2) Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
3) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
4) Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy nauczycielami.
5) Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii.
6) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
7) Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołu specjalistów,                    
 w zebraniach z rodzicami
8) Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

7. Do zadań pedagoga terapeuty należy:

1) Czuwanie nad równowagą rozwojową dziecka oraz wyrobienie trwałych nawyków mających zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia.
2) Organizowanie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych łącząc dzieci według rodzaju zaburzeń.
3) Uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku, płci oraz wszelkich zaleceń lekarskich.
4) Przestrzeganie zasad dydaktyki – w szczególności stopniowania trudności natężenia ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń.
5) Współdziałanie w ramach swoich kompetencji z rodzicami w zakresie: wymiany spostrzeżeń na temat form i metod pracy, udzielenie instruktażu rodzicom w celu eliminowania czynników mogących pogłębić i utrwalić istniejące zaburzenia.
6) Uczestniczenie w zebraniach z rodzicami na wniosek nauczycieli.
7) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej.

8. Do odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:

1) Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość.
2) Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.
3) Dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci.
4) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
5) Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.
6) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7) Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:

a) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.
b) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu   i pomocy do pracy w należytym stanie.

 § 26

Zadania pracowników obsługi i administracji.

W przedszkolu zatrudnia się:

1) pomoc nauczycielki
2) intendenta
3) specjalista do spraw kadr
4) księgową
5) kucharza
6) pomoc kucharza
7) woźne oddziałowe
8) pracownika do prac ciężkich

1.Do obowiązków pomocy nauczycielki należy:

1) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wykonywanie poleceń nauczycielki.
2) Współodpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola .
3) Pomoc nauczycielce w prowadzeniu zabaw i zajęć.
4) Czynności związane z utrzymaniem higieny, korzystaniem z toalety przez dzieci.
5) Udział w przygotowaniu sali i dzieci do odpoczynku, posiłków oraz likwidacji leżakowania.
6) Wychodzenie na spacery i plac zabaw z dziećmi wraz z nauczycielką.
7) Utrzymywanie czystości, porządku i odpowiednim stanie zabawek i pomocy.
8) W kontaktach z dziećmi wykazywanie serdecznego stosunku a także troski          
o estetyczny wygląd dzieci.
9)Utrzymywanie w czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń.
10) Pełnienie dyżuru na holu w wyznaczonych godzinach rannych.
11) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
12) Chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkola lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne.
13) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., a także regulaminu pracy.
14) Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym poprzez:

a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą  i poszanowaniu godności osobistej,
c) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi uszkodzeń i niesprawności , które mogą stworzyć groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci   
i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

15) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego .
16) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.
17) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających               
z organizacji pracy.

2. Do obowiązków  głównej księgowej należy:

1) Wykonywanie zadań ekonomiczno – finansowych ze ścisłym współdziałaniem
z dyrektorem :

a) Terminowe opracowanie projektu budżetu przedszkola, jego zmian, jego realizacja
i wykonanie obowiązującej sprawozdawczości.
b) Dokonywanie okresowych analiz z realizacji budżetu przedszkola i pozabudżetowych środków finansowych, przedstawianie ich dyrektorowi przedszkola.
c) Prawidłowe przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola.
d) Interpretowanie obowiązujących przepisów finansowych oraz prowadzenie w tym zakresie instruktażu dla pracowników.

2) Prowadzenie całokształtu księgowości i rachunkowości przedszkola zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

a) Bieżące zapoznawanie się i wdrażanie przepisów zawartych w aktach prawnych i
 innych dokumentach normatywnych.
b) Opracowywanie projektów jednostkowych planów budżetowych przedszkola na dany rok, tabel kalkulacyjnych funduszu płac i zatrudnienia.
c)  Terminowe wykonywanie analiz, kalkulacji i sprawozdań. Przedstawianie ich dyrektorowi.
d)  Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji finansowej. Prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie jej.
e)  Przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizowaniu budżetu przedszkola.
f)   Przestrzeganie zasad rozliczeń i zapewnienie należytej ochrony środków pieniężnych.
g)  Zapewnienie pod względem formalno – rachunkowym i finansowym prawidłowości zawierania umów.
h)  Terminowe regulowanie zobowiązań, ściąganie należności, dochodzenie roszczeń spornych.
i)   Przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów /rachunku, faktury, umowy/ stanowiących podstawę do podjęcia operacji finansowych.

3) Realizacja funduszu płac:

a) Naliczanie wynagrodzeń pracownika przedszkola, sporządzanie list płac, prowadzenie
w tym zakresie całości dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Przestrzeganie ustalonych terminów wypłat oraz stosowanie prawidłowej ich ewidencji, realizowanie płatności rozliczeń z innymi jednostkami i osobami.
c)  Prawidłowe i terminowe realizowanie przepisów ZUS w zakresie rozliczeń przedszkola
z tym zakładem, obliczanie zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich oraz dokumentów dla celów rentowych i emerytalnych.

4) Prowadzenie gospodarki materiałowej:

a) Terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzony im majątek przedszkola
b) Nadzorowanie:

  • prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi i nietrwałymi w użytkowaniu stanowiącym majątek przedszkola.
  • prowadzenie gospodarki magazynowej w przedszkolu.
  • nadzorowanie nad rozliczeniem odpłatności za przedszkole.

5) Uprawnienia:

a) Pełnienie funkcji kontroli wewnętrznej w stosunku do całości realizowanych zadań   finansowo-ekonomicznych przedszkola .
b) Podpisywanie dokumentów finansowych /przelewów, czeków bankowych, list płac, rachunków, faktur, zleceń umów, sprawozdań itp./   

6) W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:

a) Przechowywanie i odpowiedzialność za zabezpieczenie akt przechowywanych w archiwum

7) Główny księgowy ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań zawartych w niniejszym zakresie czynności.

8) Wykonywanie innych poleceń dyrektora placówki wynikających z organizacji pracy.

3. Obowiązki specjalisty do spraw kadr :

1) Bezpośredni nadzór na pracą specjalisty ds. kadr sprawuje Dyrektor.
2) Obowiązki specjalisty ds. kadr:   prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
a w szczególności:

a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
b) udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych,
c) prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej,
d) wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych i innych dokumentów dla pracowników przedszkola,
e) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników,
f) prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników,
g) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów, książeczek zdrowia,
h) dokonywanie sprawozdawczości SIO, GUS i innej,
i) prowadzenie rozliczeń czasu pracy,
j) prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i przekazywanie jej do księgowości,
k) nadzór nad badaniami okresowymi pracowników,
l) przygotowywania dokumentacji wysługi lat, nagród jubileuszowych,
ł) prowadzenie archiwum,
m) kontrola list obecności,
n) prace administracyjne zlecone przez Dyrektora,
o) opracowywanie regulaminów, zarządzeń i instrukcji,
p) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego ;
q) wykonywanie  innych poleceń Dyrektora.

4. Do obowiązków intendenta należy:

1) Dotyczące gospodarki materiałowo-magazynowej

a) Prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja wywieszek inwentarzowych;
b) Uzgadnianie sald z księgowością:  1x w miesiącu magazyn 2x w roku inwentarz;
c)  Zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem;
d)  Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

2) Związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:

a)  Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe itp., zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
b) prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw;
c) prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności;
d) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych ;
e)  Kontrola czystości pomieszczeń kuchennych, stały nadzór nad pracą pracowników kuchni w tym używanie sprzętu zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;
f)  współdziałanie z dyrektorem i Radą Pedagogiczną związane z organizacją uroczystości  
i imprez przedszkolnych;
g) w okresie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez dyrektora;
h)  dokonywanie zakupu i rozdziału odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie  z obowiązującymi przepisami ;
j)  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy ;

3) Z zakresu żywienia dzieci i personelu:

a)  Planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością wywieszanie ich dla rodziców;
b)  Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego lub zeszytu /potwierdzone podpisem kucharki/
c)  Prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i dziennika materiałowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych;
d) Wdrażanie Dobrej praktyki Higienicznej i Produkcyjnej HACCP i GMP
e)  Przestrzeganie stawki żywieniowej i dokonywanie kalkulacji żywieniowej;
f)   Przestrzeganie terminów przydatności artykułów znajdujących się w magazynie; właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem;
g)  Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni /przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie  z przeznaczeniem/;
h)   Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy;
g)  Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

4) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora placówki wynikających
z organizacji pracy.

5) Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym  między innymi poprzez:

a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka
w przedszkolu;
b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą  i poszanowaniu godności osobistej;
c) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci;

6) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.
7) Związane z obiegiem pieniędzy

a) prowadzenie kasy przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości budżetowej.
b) przestrzeganie limitu kasowego
c) przyjmowanie wpłat na podstawie kwitów przychodowych oraz KP
d) dokonywanie wpłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego
e) dokonywanie wpłat /rozchodów kas/ na podstawie właściwych dokumentów: KW, faktur, rachunków, list płac- zatwierdzonych przez dyrektora placówki i głównego księgowego
f) przechowywanie gotówki, druków ścisłego zarachowania w kasie pancernej
g) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów stanowiących podstawę wypłaty /rachunki, faktury, KW/
h) Sporządzanie czeków gotówkowych i przelewów bankowych;
i)  Podejmowanie gotówki oraz dokonywanie wpłat gotówki na właściwe rachunki bankowe;
j) Sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach;
k)  Prowadzenie Księgi druków ścisłego zarachowania;
l) Prowadzenie rejestru Zamówień Publicznych;
m) Pobieranie odpłatności od rodziców i personelu /pobyt dziecka w przedszkolu, żywienie/
n) Sporządzanie sprawozdania z odpłatności za przedszkole;

8) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego
9) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i głównego księgowego wynikających z organizacji pracy;

5. Do obowiązków kucharza należy:

1)  Uczestnictwo w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków;
2)  Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą
i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem
3)  Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem
4)  Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż.
5)  Natychmiastowe zgłaszanie intendentce powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;
6)  Dbanie o powierzone mienie, prawidłowe wykorzystanie sprzętu, maszyn i urządzeń;
7)  Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków /śniadanie, obiad, podwieczorek/
i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
8)  Uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;
9)  Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i prawidłowe wykorzystanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu;
10) Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków;
11) Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu;
12) Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia;
13) Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;
14) Odpowiedzialność za zgodność kaloryczną przygotowanych posiłków z ich zaplanowaną wartością ;
15) Odpowiedzialność za wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów naczyń oraz odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska);
16) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poprzez stosowanie systemu HACCP.
17) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
18) Dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne artykuły sanitarne;
19) Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń i środków czystości)
20) Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym  między innymi poprzez:

a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka
w przedszkolu;
b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą  i poszanowaniu godności osobistej;
c) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci;

21) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;        
22) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;
23) Wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendentki związanych z organizacją pracy.

7. Do obowiązków pomocy kucharza należy:

1) Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków /mycie, obieranie, czyszczenie/
2)  Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
3)  Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;
4)  Pomoc w porcjowaniu posiłków;
5)  Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;
6)  Przygotowanie i przechowywanie próbek  pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej ;
7) nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru, jej obowiązki przejmuje wyznaczona przez nią pomoc kuchenna.
8)  Mycie naczyń /wyparzanie/ i sprzętu kuchennego;
9)  Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie firan i ścierek;
10)  Odpowiedzialność za wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów naczyń oraz odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska);
11)  Doraźne zastępowanie kucharki w czasie jej nieobecności;
12)  Pomoc w zaopatrywaniu w artykuły spożywcze;
13)  Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce
14)  Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
15)  Odpowiedzialność materialna za powierzone naczynia i sprzęt znajdujący się       w kuchni;
16)  Wykonywanie innych poleceń dyrektora, intendenta i kucharki związanych
z organizacją pracy przedszkola;
17)  Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poprzez stosowanie systemu HACCP;
18)  W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora;
19)  Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym  między innymi poprzez:

a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu;
b)  współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą  i poszanowaniu godności osobistej;
c) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci;

20) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego ;
21)  Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora;

8. Do obowiązków woźnej należy:

1)  Zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzy /na mokro/ ze sprzętów, półek, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, polek na prace indywidualne itp.
2)  Mycie łazienek i ich wyposażenia z użyciem środków dezynfekujących;
3) Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;
4) Zmywanie, pastowanie, froterowanie podłogi w miarę potrzeby częściowo /raz na tydzień całość/
5) Utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania  
w danym roku szkolnym

a) 1 raz w tygodniu:

  • zmiana ręczników /pranie/
  • zmiana fartuchów ochronnych
  • mycie drzwi, lamperii, glazury /lub w zależności od potrzeb/

b) 1 raz na kwartał

  • generalne porządki – mycie okien
  • pranie firanek, mycie listew, lamp oświetleniowych sprzętów mebli

c)   codziennie wietrzenie sal w czasie nieobecności dzieci
d) raz w miesiącu mycie i dezynfekcja zabawek.

6) Organizacja posiłków:
7) Przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przeposiłkiem i estetyczne rozkładanie z uwzględnieniem sztućców ;

a) Rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni, zgodnie z wymaganiami higienicznymi;
b) Przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków;
c) Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia /zmywanie kubeczków po użyciu/
d) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
e) Mycie naczyń po posiłkach;
f) Zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas podawania posiłków;

8) Opieka nad dziećmi:

a) Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór oraz po powrocie z powietrza;
b) Opieka w czasie spacerów i wycieczek;
c) Udział w przygotowaniu sali do zajęć, dekorowaniu ;
d) Pomoc w myciu rak, korzystaniu z toalety;
e) Udział w uroczystościach przedszkolnych;
f)  Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
g) W grupie, w której przewidziane jest leżakowanie, rozkładanie i składanie leżaków i pościeli, właściwe ich przechowywanie, wydawanie raz w miesiącu rodzicom do prania;

9) Współuczestniczenie w procesie wychowawczo- opiekuńczym poprzez:

a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;
b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą  i poszanowaniu godności osobistej;
c) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

10) Przestrzeganie BHP

a) Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych
do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
b)  W razie potrzeby pomoc przy zakupie artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola;
c) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu
d)  Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż.

11) Gospodarka materiałowa:

a) Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomości stanu posiadania;
b) Umiejętne i zgodne z instrukcja posługiwanie się sprzętem mechanicznym                  
i elektrycznym;
c) Zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu, zamykanie okien po zakończonej pracy;
d) Dbałość o powierzony sprzęt, rośliny i zwierzęta;
e) Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronna oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania;

12) Sprawy szczególne:

a) Dbałość o estetyczny wygląd;
b) Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) Dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu;
d) Dbanie o wizerunek placówki;
e) Przestrzeganie kultury bycia w kontaktach z pracownikami i rodzicami;
f)  Dbanie o estetykę, kulturę oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
g) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora placówki wynikających z organizacji pracy.

9. Do obowiązków pracownika do prac ciężkich należy:

1) Nadzór nad całym obiektem:

a) Codzienne otwieranie przedszkola i sprawdzanie stanu budynku i pomieszczeń po  otwarciu;
b) Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek, urządzeń;
c) Zgłaszanie dyrektorowi poważnych usterek;
d) Podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń;

2) Utrzymywanie czystości w przedszkolu i w ogrodzie;

a) Zamiatanie, a w okresie zimy odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia- dojście do przedszkola /w zależności od potrzeb/
b) W porze letniej podlewanie terenu zabaw dzieci;
c)  Podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie;
d) Koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści;
e) Utrzymanie w czystości tarasów, śmietnika i schowka;
f)  Utrzymanie porządku w piwnicy.

3) Prace organizacyjno -porządkowe:

a) Utrzymanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy;
b) Dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do napraw i utrzymania właściwego stanu technicznego budynku;
c) Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi;
d) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz dyscypliny pracy;
e) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem;
f) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora;
g) Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

4) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
5) Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym poprzez:

a) Troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka
w przedszkolu;
b) Współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;
c) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

10. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

1) Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania osób stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
2) Nauczyciele i inni pracownicy powinni zwracać uwagę na osoby postronne przebywające  na terenie przedszkola. W razie potrzeby zawiadomić dyrektora
(w szczególnych przypadkach policję) o fakcie przebywania osób postronnych.
3)  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola niezwłocznie powiadamiają dyrektora  
(w szczególnych okolicznościach policję) o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.
4)  W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła (drugi nauczyciel, woźna oddziałowa, rodzic, z którym podpisano umowę o wolontariat).
5) Nauczyciel odpowiada za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek                i sprzętu znajdującego się w sali.  Nauczyciel nie odpowiada za wartościową biżuterię noszoną przez dzieci.
6)  W czasie zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, taniec, logopedia itp.   opiekę nad dziećmi sprawuje  osoba prowadząca te zajęcia.
7)  Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci
8)  Jest ona również odpowiedzialna za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.
10)  W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich - wyjątkiem jest zagrożenie  życia dziecka

a)  w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest   pogotowie, jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice (opiekunowie)
b) dziecko powierzone zostaje opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu przybycia rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzysza dziecku.
c) w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów.

11)  Personel przedszkola nie jest  upoważniony do podawania leków.                
W przypadku zgłoszenia do przedszkola dziecka przewlekle chorego (cukrzyca, astma, epilepsja itp.) decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor po konsultacji
z rodzicami. Indywidualnie do potrzeb ustala się sposób postępowania i opieki nad dzieckiem.
12)  Nauczyciel lub inny pracownik, który dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu, natychmiast powiadomić dyrektora, rodziców i zabezpieczyć miejsce wypadku.
13)   Nauczyciel lub inny pracownik zobowiązany jest zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszelkie usterki sprzętu, pomocy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci.
14)  W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

Rozdział VI

WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 27

1. Do  Przedszkola  uczęszczają  dzieci  w  wieku  3  do 6  lat.
2. Dziecko,  któremu   odroczono  rozpoczęcie  spełniania  obowiązku  szkolnego  może  uczęszczać  do  Przedszkola  do  końca  roku  szkolnego  w  tym  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończy  10  lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do Przedszkola  dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Do  szczególnych przypadków, w których można przyjąć do Przedszkola  dziecko  w wieku 2,5 lat należą:

1) wolne miejsce w przedszkolu
2) trudna sytuacja losowa rodziców, dziecka
3) rodzeństwo już uczęszczające do przedszkola.

5. W Przedszkolu dzieci 5- 6-cio letnie odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
6.Obowiązek, o którym mowa w punkcie 5 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego,  w którym dziecko kończy 6 lat.
7. Rekrutacja dzieci do grupy przedszkolnej odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór odbywa się w okresie ustalonym przez organ prowadzący.
8. Przyjmowanie  dzieci  do  Przedszkola  odbywa  się  na  zasadach  i  zgodnie     
z  przepisami  w  sprawie  warunków  przyjmowania  dzieci  do  publicznych  przedszkoli.
9. Podstawą  zgłoszenia  dziecka  do  Przedszkola  jest  karta  zgłoszenia  dziecka
Przyjęcia  dzieci  do  Przedszkola  dokonuje  Komisja  Kwalifikacyjna  powołana  przez   Dyrektora  Przedszkola  w  wyznaczonym  terminie.
10. W  skład  komisji  wchodzą:

1) Dyrektor  Przedszkola  jako  przewodniczący
2) Przedstawiciel  Rady  Pedagogicznej
3) Przedstawiciel  Rady  Rodziców

11. W  pierwszej  kolejności  do  Przedszkola  przyjmowane  są  :

1) dzieci  matek  lub  ojców  samotnie  ich  wychowujących ,
2) dzieci  matek  lub  ojców,  wobec  których  orzeczono  znaczny  lub  umiarkowany  stopień - niepełnosprawności  bądź  całkowitą  niezdolność  do  pracy  albo niezdolność  do  samodzielnej  egzystencji
3) dzieci  z  rodzin  zastępczych,

12. Komisja kwalifikacyjna może przyjąć dodatkowe kryteria:

1) dzieci  z  rodzin  wielodzietnych,
2) dzieci  obojga  rodziców  pracujących,
3) dzieci  uczęszczające  już  do  przedszkola.

13. Odwołania  od  decyzji  Komisji  Kwalifikacyjnej    można  składać  do  tejże  Komisji w  terminie  do  14  dni  od  daty  wywieszenia  list  dzieci  nie  przyjętych  do  Przedszkola.
14. Dzieci  z  odwołania  mogą  zostać  przyjęte  na  zwolnione  miejsca.
15. W  ciągu  roku  szkolnego  dzieci  mogą  być  przyjęte na  zwolnione  miejsce, decyzją  Dyrektora  Przedszkola.
16. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy (pomiędzy dyrektorem a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka)
17. Dyrektor  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  może  podjąć  decyzję   o  skreśleniu dziecka  z listy dzieci  uczęszczających do Przedszkola w przypadku gdy:

1) Dziecko  swoim  zachowaniem  zagraża  bezpieczeństwu  innych  dzieci;
2) Dziecko  nie  może  zaadaptować  się  w  Przedszkolu  i  są  przeciwwskazania  potwierdzone  przez  specjalistów  do  uczęszczania  dziecka  do  Przedszkola;
3) Ukrytej choroby dziecka;

18. Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu wychowanka z listy w przypadku gdy rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole za okres 1 miesiąca.
19. Przedszkole  w  swej  statutowej  działalności  przestrzega  zasad   zawartych  
w  Konwencji  Praw  Dziecka.
20. Dziecko  przebywające  w  Przedszkolu  ma  zagwarantowane prawa, wynikające z Konwencji  Praw Dziecka:     

1) akceptacji  takim  jakie  jest;
2) spokoju  i  samotności,  gdy  tego  potrzebuje;
3) indywidualnego  traktowania  i  własnego  tempa  rozwoju;
4) komunikowania się w każdej sprawie i aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
5) nawiązywania kontaktów społecznych i otrzymywania pomocy;
6) zabawy  i  wyboru  towarzyszy  zabawy;
7) spolegliwych  umów  i  kontaktów  z  dorosłymi;
8) badania  i  eksperymentowania;
9) doświadczania  konsekwencji  własnego  zachowania (ograniczonego  względami   bezpieczeństwa);
10) snu  i  wypoczynku,  jeśli  jest  zmęczone;
11) jedzenia  i  picia,  gdy  jest  głodne  i  spragnione;
12) regulowania  własnych  potrzeb;
13) poszanowania  godności  osobistej,  życzliwego  i  podmiotowego  traktowania  przez  wszystkich  pracowników  Przedszkola;
14) ochrony  przed  wszelkimi  formami  wyrażania  przemocy  fizycznej  bądź psychicznej;
15) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Gdy  zagrożone  jest  dobro  dziecka  Przedszkole  może  podjąć  odpowiednie  czynności  prawne  mające  na  celu  pomoc  dziecku  lub  jego  ochronę  poprzez    zgłoszenie  sprawy  do  policji, pomocy społecznej lub  prokuratury.

21.Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:

1)  przestrzegania umów i zasad obowiązujących w Przedszkolu i w danej grupie;
2)  nie oddalania się od grupy;
3)  informowania o dolegliwościach i urazach;
4)  zgłaszania potrzeb fizjologicznych;
5)  współdziałania z nauczycielką i z dziećmi w grupie;
6)   dbanie o zabawki i przedmioty, sprzątanie po zakończonej zabawie;
7)  zgodne współdziałanie w zespole .

ROZDZIAŁ VII

Zasady gospodarki finansowej

§ 28

1. Przedszkole jest utrzymywane ze środków budżetu Miasta Gdyni przekazywanych  w formie dotacji, zgodnie z przepisami o zakładach  budżetowych oraz odpłatności rodziców.
2. Roczny plan rzeczowo-finansowy przedszkola zatwierdza Dyrektor Przedszkola po uwzględnieniu wielkości dotacji po uwzględnieniu  wielkości dotacji przewidzianej w budżecie miasta.
3. Zasady odpłatności i wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustalone są przez organ prowadzący zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i materialnej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej i materialnej zakładów budżetowych.

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

§ 29

1. Przedszkole  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  zgodnie   z  odrębnymi  przepisami.
2. Przedszkole może zawierać umowy cywilnoprawne dotyczące najmu pomieszczeń, które są zbędne do realizacji zadań opiekuńczo -wychowawczych, przeznaczając  uzyskane z tego tytułu środki finansowe na swoją działalność.

§ 30

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

1) nauczycieli,
2) pracowników administracyjno –obsługowych,
3) rodziców, dzieci.

2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.

§ 31

Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 16.03.2010r. Traci moc Statut Przedszkola uchwalony w dniu 15.12.2004 r.