KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zapewniamy każdemu dziecku sukces szkolny.

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby, możliwości i rozwój każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają naukę w szkole z sukcesami i bez stresu. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Oddziaływania naszego przedszkola i domu rodzinnego dziecka są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

 

Dziecko w naszym przedszkolu jest:

 

 • optymistycznie patrzące na świat,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne, otwarte, kreatywne i empatyczne,
 • twórcze, samodzielne w zabawie i nauce,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • świadome różnych zagrożeń.

 

O NASZEJ PLACÓWCE

 

„Słoneczne Przedszkole” usytuowane jest w dzielnicy Gdynia -Witomino. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym w pobliżu lasu - Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Placówka czynna jest w godzinach 6.00 – 17.00. Do przedszkola uczęszcza 157 dzieci.

 

W przedszkolu funkcjonuje 6 grup:

 

 • grupa I „Delfinki” - 3 - latki,
 • grupa II „Rybki” - 4 - latki,
 • grupa III „Muszelki” – 5 – latki,
 • grupa IV „Marynarze”– 5 – 6 - latki,
 • grupa V „Pingwinki” – 4 - latki,
 • grupa VI „Żeglarze”– 5 – 4 - latki.

 

Przedszkole Nr 13 zatrudnia 31 pracowników, w tym: 13 nauczycieli, 3 logopedów, 3 pracowników administracji i 12 obsługi. Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapii, oligofrenopedagogii, logopedi. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

 

Placówka posiada 6 sal dydaktycznych wyposażonych w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka, hol – szatnię, gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej, salę do zajęć dodatkowych. A także zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Baza jaką dysponuje przedszkole pozwala urzeczywistniać zindywidualizowany program rozwoju poszczególnych dzieci. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego /Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r./
 • Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki „Od zabawy do nauki” - wydawnictwo Nowa Era, autorstwa: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos.
 • Program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły „Szkoła za rok” – wydawnictwo Nowa Era, autorstwa: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Banasik, Marta Pietrzak, Ewelina Wilkos.
 • Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki „Dziecko w swoim żywiole” – wydawnictwo Nowa Era, autorstwa: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos.
 • Program nauczania religii dla przedszkola: „Kochamy dobrego Boga”, autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek.
 • Program nauczania religii dla przedszkola: „W radości dzieci Bożych”, wydawnictwo Jedność, autor - ks. dr Tadeusz Śmiech.

 

PROGRAMY AUTORSKIE:

 

 • Program wychowawczy: „Dziecko bez złości ma dużo radości”
 • Program profilaktyczny: „Bezpieczny przedszkolak”
 • Program ekologiczny: „Bliżej Natury”
 • „Przedszkolny program adaptacyjny”
 • Program edukacji regionalnej: „Kaszëbe – moja mała ojczyzna”
 • „Edukacja w zakresie praw dziecka – poznaję swoje prawa i obowiązki”
 • „Program stymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju”
 • „Program działań teatralnych”
 • „Wędrówki przedszkolaka po krajach Unii Europejskiej”

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa. Monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole diagnozuje osiągnięcia dzieci i w zależności od wyników badania gotowości szkolnej prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 

 • zaspokajamy potrzeby dziecka,
 • organizujemy jego aktywność,
 • organizujemy środowisko sprzyjające doświadczaniu świata i umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko,
 • indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,
 • prowadzimy „otwarte drzwi” dla rodziców,
 • integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Przedszkole propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości moralnych obejmuje: prawdę, dobro, piękno, miłość, uczciwość, przyjaźń, prawość i odpowiedzialność. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Pamiętamy o tym, że obok powinności i obowiązków dziecko ma swoje prawa, jak np.: prawo do bycia wysłuchanym, prawo do miłości, szacunku, zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych, wyrażania niezadowolenia, własnego zdania, przeciwstawiania się temu, co jest dla niego przykre i wiele innych. Przedszkole zapewnia wychowankom nie tylko realizację podstawy programowej, lecz także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych - bezpłatnych i płatnych. Placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. W ramach zajęć dodatkowych prowadzimy nieodpłatnie zajęcia umuzykalniające, naukę języka angielskiego cykliczne spotkania teatralne i zajęcia w kółku plastycznym „Plastuś”, zajęcia logopedyczne. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: podające, problemowe, aktywizujące i praktyczne.

Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne,
 • Metodę P. Dennisona „Gimnastyka mózgu”,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metodę Klanzy,
 • metodykę nauczania matematyki według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • techniki twórczego myślenia,
 • techniki relaksacyjne według Jacobsona, Wintreberta,
 • muzykoterapię,
 • dramę i bajkoterapię.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

 

Przedszkole Nr 13 systematycznie współdziała z rodzicami. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Wśród form współpracy z rodzicami należy wymienić: zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców, zebrania grupowe, zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, konsultacje indywidualne, prowadzenie kącika dla rodziców ( informacje, eksponowanie prac), organizacja zajęć otwartych dla rodziców, organizacja szkoleń, spotkań z psychologiem (warsztaty), organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych i wycieczek, a także angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, w akcjach ekologicznych na rzecz ochrony środowiska ( zbiórka plastikowych nakrętek, baterii, elektrośmieci ). Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata”, „Światowy Dzień Ziemi” czy selektywna zbiórka odpadów. Ponadto placówka prowadzi stałą współpracę z instytucjami użyteczności publicznej: Policją, Strażą Pożarną (bezpieczeństwo), Jednostką Marynarki Wojennej w Gdyni, Biblioteką Miejską, Muzeum Miasta Gdyni, Szkołą Podstawową Nr 35 i 12, Szkołą Muzyczną im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1, Centrum Aktywności Seniora w Gdyni i innymi stowarzyszeniami.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole Nr 13 ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych:

 

 • Pasowanie na Żaczka - Przedszkolaczka
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Bal karnawałowy
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Sportu
 • Pożegnanie starszaków
 • Festyn rodzinny

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę „Cztery pory roku”, stronę internetową, a także gadżety, m.in. koszulki z logo „Słonecznego Przedszkola”.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola Nr 13:

 

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Głównym założeniem programu jest przygotowanie dziecka do tego, by potrafiło przebywać w grupie rówieśniczej oraz zgodnie, bezkonfliktowo współpracować z innymi. Program ukierunkowany jest na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci przedszkolnych. Został opracowany na potrzeby pracy z dziećmi przedszkolnymi przejawiającymi zachowania agresywne w kontaktach z rówieśnikami. W założeniu obejmuje pracę profilaktyczno – wychowawczą, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju społeczno - emocjonalnego zarówno poprzez proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi. Często przyczyną zachowań niepożądanych u dzieci, w tym zachowań agresywnych są deficyty rozwoju emocjonalnego, jak również zła adaptacja do pełnienia ról społecznych. Warunkiem gwarantującym powodzenie programu jest dobrze przebiegająca współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami. Bowiem praca w przedszkolu stanowi uzupełnienie działań i wysiłków podejmowanych przez rodziców w radzeniu sobie m.in. z agresją własnego dziecka. Celem programu wychowawczego „Dziecko bez złości ma dużo radości” jest upowszechnianie wiedzy o właściwych zachowaniach (akceptowanych społecznie) i sposobach radzenia sobie w sytuacjach problemowych, kryzysowych, co pozwoli na stopniowe eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci.

 

PLAN PRACY

 

Główne zadania opracowane na rok szkolny 2016/2017:

 

1. „Bliżej morza”

Zadanie:

Wzbogacanie wiedzy ogólnej związanej z regionem nadmorskim.

Cele:

 

 • Kształtowanie poczucia przynależności do nadmorskiego regionu
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez własne doświadczenia oraz obserwacje okolic nadmorskich
 • Zapoznanie z historią, geografią, przyrodą , kulturą, tradycją i gospodarką regionu
 • Wyzwalanie u dzieci ekspresji twórczej inspirowanej tematyką morską
 • Integrowanie społeczności przedszkolnej na bazie wspólnych działań związanych z tematyką morską

 

2. „Ekologia wokół nas” – kontynuacja zadania

Zadanie:

Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania przyrody, jej różnorodności i ochrony.

Cele:

 

 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym
 • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • Rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców
 • Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.

 

PIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

 

Rekomendacje

Należy:

 

 • Tworzyć warunki do realizacji treści dotyczących kształtowania postaw, wychowanie do wartości.
 • Kontynuować działania dydaktyczne dotyczące kształtowania norm społecznych i funkcjonujących umów grupowych, praw i obowiązków dziecka.
 • Większy nacisk położyć na kształtowanie samodzielność dzieci, wyrażonej np. samodzielnym planowaniem swojej aktywności, w organizacji warsztatu pracy, doborem materiałów podczas zajęć, wyborem technik plastycznych.
 • Rozwijać sprawności i umiejętności dzieci, zachęcać do podejmowania różnorodnych aktywności.
 • Dostosowywać zadania i wymagania do indywidualnych możliwości dzieci.
 • W celu pełniejszego wykorzystania potencjału dzieci i gruntowego przyswajania wiedzy należy stwarzać warunki do kształtowania kompetencji dzieci poprzez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
 • W większym stopniu wykorzystać formy i metody aktywizujące i motywujące dziecko, służące wspomaganiu wszechstronnego rozwoju, rozbudzającego jego aktywność twórczą, zapewniające pozytywną motywację do podejmowania zadań oraz umożliwiające zastosowanie wiedzy.
 • Kształtować kreatywną postawę, rozwijać pomysłowość, wyobraźnię i swobodę twórczą dzieci a także wprowadzać dziecko w świat sztuki, literatury, promować kulturę obcowania z książką.
 • Rozwijać kompetencje czytelnicze wśród dzieci.
 • W procesie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w dalszym ciągu przekazywać wiedzę na temat podstawowych zasad ochrony przyrody, promować postawy ekologiczne, a także stosować dominujące formy wprowadzające dziecko w środowisko przyrodnicze takie jak: zabawy badawcze, obserwacje kierowane, eksperymenty, hodowle i wycieczki, poszerzające edukację przyrodniczą o metodę projektu.
 • Kontynuowanie działań proekologicznych – nominacja do tytułu „Róża ekologii”.
 • Należy zwiększyć ilość działań w obszarze pedagogizacji rodziców o tematy:
  • charakterystyka prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / rozwój psychofizyczny dziecka w wieku 3, 4, 5, 6 – lat/,
  • symptomy budzące niepokój związane z nieprawidłowym rozwojem psychofizycznym dzieci,
  • współdziałanie z rodziną w wyrównywaniu deficytów.
 • Poszerzyć zakres nowatorstw w przedszkolu.
 • Promować działania placówki, dbać o właściwy, pozytywny wizerunek, prezentować osiągnięcia i realizowane działania.
 • Systematycznie omawiać sposób wdrażania wniosków oraz omawiać efekty działań edukacyjnych.