KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 

PRZEDSZKOLE NR 13

 W GDYNI

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

„Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku,

aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju

na miarę jego indywidualnych możliwości.”

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny  rozwój   dziecka   odpowiednio   do   jego   indywidualnych    potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne,   a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zapewniamy każdemu dziecku sukces szkolny.

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby, możliwości i rozwój każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają naukę w szkole z sukcesami i bez stresu.

Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

Oddziaływania naszego przedszkola i domu rodzinnego dziecka są skoordynowane,

a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

Dziecko w naszym przedszkolu jest:

 • optymistycznie patrzące na świat,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne, otwarte, kreatywne i empatyczne,
 • twórcze, samodzielne w zabawie i nauce,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • świadome różnych zagrożeń.

O NASZEJ PLACÓWCE

 

 „Słoneczne Przedszkole” usytuowane jest w dzielnicy Gdynia - Witomino.  Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony  w sprzęt do zajęć                     i zabaw   ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym   w pobliżu lasu - Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Placówka czynna jest w godzinach 6.00 – 17.00. Do przedszkola uczęszcza 161 dzieci.                       

 W przedszkolu funkcjonuje 6 grup:

 • grupa I „Delfinki” - 3 - latki,
 • grupa II „Rybki” -  4  - latki,
 • grupa III „Muszelki” – 5 -  latki,
 • grupa IV „Marynarze”– 6, 5 - latki,
 • grupa V „Pingwinki” – 3, 4 -latki,
 • grupa VI „Żeglarze”– 6, 5,4  - latki

Przedszkole Nr 13 zatrudnia 30 pracowników, w tym: 16 nauczycieli, nauczyciel religii,                              1 logopedę, 1 psychologa, 1 pedagoga specjalnego, 14 pracowników, w tym: 8 pracowników personelu  obsługi, 1 pracownik administracji, 1 konserwatora i 3 pracowników kuchni oraz asystenta międzykulturowego.

Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistów  w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, logopedii. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 6 sal dydaktycznych wyposażonych w meble, zabawki  i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka, hol – szatnię, gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej, salę do zajęć dodatkowych. A także zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Baza jaką dysponuje przedszkole pozwala urzeczywistniać zindywidualizowany program rozwoju poszczególnych dzieci. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble   i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu  w roku szkolnym 2023/2024:

 • Program wychowania przedszkolnego PWN – autor:  Elżbieta Kordos, wydawnictwo PWN 2018 r.
 • Język angielski:„Lion’s Team. Język angielski.” WSiP- praca zbiorowa, Monika Bigaj-Kisała.
 • Program nauczania religii dla przedszkola:

- „Kochamy dobrego Boga”, Nr AZ-0-01/10  dla dzieci 3-5-letnich

-„Tak dla Jezusa”, Nr AZ-0-01/20 dla dzieci 6-letnich

 

PROGRAMY AUTORSKIE:

 

 • Program krajoznawczo-geograficzny „Poznajemy Polskę i świat”
 • Program wychowawczy: „Dziecko bez złości ma dużo radości”
 • Program profilaktyczny: „Bezpieczny przedszkolak”
 • Program ekologiczny: „Bliżej Natury”
 • „Przedszkolny program adaptacyjny”
 • Program edukacji regionalnej: „Kaszëbe – moja mała ojczyzna”
 • „Edukacja w zakresie praw dziecka – poznaję swoje prawa i obowiązki”
 • „Program stymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju”
 • „Program działań teatralnych”
 • „Wędrówki przedszkolaka po krajach Unii Europejskiej”

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH

 W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa. Monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju  i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole diagnozuje osiągnięcia dzieci, w zależności od wyników badania gotowości szkolnej prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • zaspokajamy potrzeby dziecka,
 • organizujemy jego aktywność,
 • organizujemy środowisko sprzyjające doświadczaniu świata i umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko,
 • indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,
 • prowadzimy „otwarte drzwi” dla rodziców,
 • integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia  i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.

Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości moralnych obejmuje: prawdę, dobro, piękno, miłość, uczciwość, przyjaźń, prawość i odpowiedzialność.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków,  a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.  Pamiętamy o tym, że obok powinności   i obowiązków dziecko ma swoje prawa, jak np.: prawo do bycia wysłuchanym, prawo do miłości, szacunku, zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych, wyrażania niezadowolenia, własnego zdania, przeciwstawiania się temu, co jest dla niego przykre i wiele innych.

Przedszkole zapewnia wychowankom nie tylko realizację podstawy programowej, lecz także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych - bezpłatnych i płatnych. Placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. W ramach zajęć dodatkowych prowadzimy nieodpłatnie zajęcia umuzykalniające, naukę języka angielskiego cykliczne spotkania teatralne i zajęcia w kółku plastycznym „Plastuś”,  zajęcia logopedyczne.    Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W  PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy   i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Są to metody  oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: podające, problemowe, aktywizujące i praktyczne.

Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne,
 • Metodę P. Dennisona „Gimnastyka mózgu”,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metodę Klanzy,
 • metodykę nauczania matematyki według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • techniki twórczego myślenia,
 • techniki relaksacyjne według Jacobsona, Wintreberta,
 • muzykoterapię,
 • dramę i bajkoterapię.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

 

Przedszkole Nr 13 systematycznie współdziała z rodzicami. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji.  Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Wśród form współpracy z rodzicami należy wymienić: zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców, zebrania grupowe, zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, konsultacje indywidualne, prowadzenie kącika dla rodziców ( informacje, eksponowanie prac), organizacja zajęć otwartych dla rodziców, organizacja szkoleń, spotkań z psychologiem (warsztaty), organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych i wycieczek, a także angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola   i poszczególnych grup.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, w akcjach ekologicznych na rzecz ochrony środowiska ( zbiórka plastikowych nakrętek, baterii, elektrośmieci ). Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata”, „Światowy Dzień Ziemi” czy selektywna zbiórka odpadów. Ponadto placówka prowadzi stałą współpracę z instytucjami użyteczności publicznej: Policją, Strażą Pożarną (bezpieczeństwo), Jednostką Marynarki Wojennej  w Gdyni,  Biblioteką Miejską, Muzeum Miasta Gdyni, Szkołą Podstawową Nr 35 i 12, Szkołą Muzyczną im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni  i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1, Centrum Aktywności Seniora w Gdyni i innymi stowarzyszeniami.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole Nr 13 ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez  i uroczystości przedszkolnych:

 • Pasowanie na Żaczka – Przedszkolaczka
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Bal karnawałowy
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Święto Rodziny: Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Sportu
 • Pożegnanie starszaków
 • Festyn rodzinny

Obchody wybranych świąt z „Kalendarza świąt nietypowych” nawiązujących do wartości podstawowych: prawda, dobro, piękno, przyjaźń, szacunek.

 • „Kolorowe dni związane ze zdrowym odżywianiem”, raz w miesiącu np.: Dzień marchewki, Dzień buraka, Dzień kapusty, Dzień miodu…
 • „Międzynarodowy Dzień Kropki” (15 wrzesień)
 • „Dzień Kundelka” (25 październik)
 • „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” (5 listopad)
 • „Dzień seniora” (14 listopad)
 • „Dzień życzliwości”(21 listopad)
 • „Światowy Dzień pluszowego Misia” (25 listopad)
 • „Dzień Osób Niepełnosprawnych” (03 grudzień)
 • „Dzień dobrych uczynków” (19 maj)
 • „Dzień przyjaciela” (09 czerwiec)

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez stronę internetową, Facebook, a także gadżety, m.in. koszulki z logo „Słonecznego Przedszkola”.

 

SYLWETKA  ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola Nr 13:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Głównym założeniem programu jest przygotowanie dziecka do tego, by potrafiło przebywać                                                     w grupie rówieśniczej oraz zgodnie, bezkonfliktowo współpracować z innymi. Program ukierunkowany jest na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci przedszkolnych. Został opracowany na potrzeby pracy  z dziećmi przedszkolnymi przejawiającymi zachowania agresywne w kontaktach z rówieśnikami. W założeniu obejmuje pracę profilaktyczno – wychowawczą, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju społeczno - emocjonalnego zarówno poprzez proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi. Często przyczyną zachowań niepożądanych   u dzieci, w tym zachowań agresywnych są deficyty rozwoju emocjonalnego, jak również zła adaptacja do pełnienia ról społecznych.

Warunkiem gwarantującym powodzenie programu jest dobrze przebiegająca współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami. Bowiem praca w przedszkolu stanowi uzupełnienie działań  i wysiłków podejmowanych  przez  rodziców  w  radzeniu sobie m.in. z agresją własnego dziecka.

Celem programu wychowawczego „Dziecko bez złości ma dużo radości” jest upowszechnianie wiedzy o właściwych zachowaniach (akceptowanych społecznie)  i sposobach radzenia sobie w sytuacjach problemowych, kryzysowych, co pozwoli na stopniowe eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci.

PLAN PRACY

 

Główne zadania opracowane na rok szkolny 2023/2024:

Zadanie I:   „Przedszkolak w krainie dobroci”.

Zadanie II: „Przedszkolak zdrowy i sprawny”                                                                                                                                                           

 

Priorytety przedszkola na rok szkolny 2023/2024:

1)   kształtowanie u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, na podstawie rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci oraz realizację adekwatnego programu wychowania przedszkolnego,

2) wspieranie dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej,

3) rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyprzedszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny,

4) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesach edukacyjnych do rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.