Gdynia, 01.09.2011r.

ZARZĄDZENIE   13/2011 DYREKTORA PRZEDSZKOLA  NR 13 Z DNIA 01 września 2011 ROKU w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§1

1. Wprowadza się Regulamin Pracy dla Przedszkola nr 13 w Gdyni stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola  nr 13 z dnia 01.09.2011 roku

REGULAMIN PRACY
PRZEDSZKOLA  NR 13
W GDYNI

SPIS TREŚCI  

1. Postanowienia ogólne
2. Obowiązki i prawa pracownika
3. Obowiązki i prawa pracodawcy
4. Wynagrodzenie za pracę
5. Czas pracy
6. Nagrody i wyróżnienia
7. Porządek i dyscyplina pracy
8. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
9. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
10. Urlopy
11. Zwolnienia od pracy
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ryzyko zawodowe oraz ochrona przeciwpożarowa
13. Ochrona pracy kobiet, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
14. Ochrona zdrowia nauczycieli
15. Ochrona pracy młodocianych
16. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o Pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854z późn. zm.).

§ 2

Regulamin pracy jest aktem normatywnym ustalającym organizację i porządek pracy, określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w Przedszkolu nr 13 w Gdyni, zwanym dalej przedszkolem.

§ 3

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. pracownik: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innego aktu będącego podstawą do nawiązania stosunku pracy,
2. nauczyciel: pracownik podlegający przepisom ustawy - Karta Nauczyciela,
3. pracownik administracji lub obsługi: osoba podlegająca przepisom ustawy o Pracownikach samorządowych oraz przepisom Kodeksu Pracy
4. pracodawca: Dyrektor Przedszkola  nr 13 w Gdyni.

§ 4

Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 5

Pracownicy przedszkola są zatrudnieni:

1. na podstawie powołania – dyrektor przedszkola,
2. na podstawie mianowania – nauczyciele mianowani i dyplomowani, jeżeli pozwala na to organizacja pracy przedszkola,
3. na podstawie umowy o pracę – nauczyciele stażyści i kontraktowi oraz pracownicy Administracji i obsługi.

§ 6

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z Regulaminem pracy.

§ 7

W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nieuregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy, ustawy o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

§ 8

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:

1. otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenie, a także zakres jego obowiązków,
2. zapoznać się z regulaminem pracy i innymi regulaminami oraz instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem na oświadczeniu złożonym do akt osobowych,
3. poznać specyfikę zakładu pracy oraz obowiązującą w nim strukturę organizacyjną,
4. odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyka zawodowego oraz przepisów przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami (podpisane oświadczenie zostaje dołączone do akt osobowych),
5. otrzymać nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących na stanowisku pracy oraz być poinformowanym o sposobie posługiwania się tymi środkami,
6. otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzież i obuwie robocze,
7. posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

§ 9

Pracownik przedszkola ma w szczególności prawo do:

1. zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,
2. jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości,
3. terminowego otrzymania wynagrodzenia za pracę,
4. wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,
5. jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,
6. wykonywania pracy w warunkach zgodnych z obowiązującymi zasadami bhp,
7. tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników,
8. wnoszenia skarg i wniosków do dyrektora przedszkola bez ponoszenia ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia wniosku lub skargi, chyba, że skarga uznana została prawomocnym wyrokiem przez organ wymiaru sprawiedliwości za przestępstwo lub wykroczenie.

§ 10

1. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając przełożonego, zachowując prawo do wynagrodzenia, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.
2. Pracownik ma prawo po uprzednim zawiadomieniu przełożonego powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpieczeństwa wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

§ 11

1. Pracownicy przedszkola mają prawo do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych.
2. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych określa Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 12

Nauczyciele, którzy podnoszą kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi placówki oraz swoim planem rozwoju zawodowego mają prawo do korzystania z dofinansowania form doskonalenia zawodowego, które szczegółowo określa Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 13

Nauczyciele mają prawo do korzystania z funduszu na pomoc zdrowotną. Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej określa Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XII/299/07 z dnia 26.09.2007r. w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych oraz warunki i sposób ich przyznawania.

§ 14

Nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego na stopień:

1. nauczyciela kontraktowego,
2. nauczyciela mianowanego,
3. nauczyciela dyplomowanego.

§ 15

Nauczyciel zobowiązany jest:

1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
2. wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
3. kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
4. dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

§ 16

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, zachowywać się z godnością w miejscu pracy i poza nim, stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

§ 17

1.Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać postanowień Kodeksu etyki pracowników Przedszkola nr 13 w Gdyni.
2) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
3) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
4) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
5) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę i współpracowników na szkodę,  
6) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
7) nie stosować i nie dopuszczać do jakichkolwiek form dyskryminacji i nietolerancji, przeciwdziałać mobbingowi,
8) właściwie odnosić się do przełożonych, współpracowników, dzieci i ich rodziców(prawnych opiekunów), mając na względzie w szczególności zasady:

a) kultury osobistej, współżycia społecznego,
b) poszanowania prawa dla odmienności poglądów i wyznania,
c) innych gwarancji konstytucyjnych,

9) dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,
10) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
11) używać zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży ochronnej i roboczej wyłącznie w czasie wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub wynikającej z poleceń przełożonych,
12) dbać o używanie środków pracy zgodnie z przeznaczeniem wyłącznie na rzecz pracodawcy,
13) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

2. Pracownik jest obowiązany wydane mu przez zakład pracy przedmioty i dokumenty niezbędne do wykonywania pracy i obowiązków służbowych posiadać przy sobie w czasie pracy, chronić je przed utratą lub zniszczeniem.  Po rozwiązaniu stosunku pracy zwrócić je natychmiast placówce.
3. Pracownicy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać swoim przełożonym o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy, jak też zawiadomić przełożonego o zakończeniu pracy w celu otrzymania nowego zadania.
4. Przydziału prac dokonuje bezpośredni przełożony pracownika. W przypadku, gdy polecenie służbowe wydał pracownikowi przełożony wyższego szczebla, pracownik, który otrzymał to polecenie jest obowiązany wykonać je po zawiadomieniu swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku nieobecności bezpośredniego przełożonego pracownik, który otrzymał polecenie wykonuje je, a bezpośredniego przełożonego informuje o tym po jego powrocie do pracy.
5. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na stanowisku kierowniczym urzędniczym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia  o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

§ 18

Pracownik opuszczający swoje stanowisko, jako ostatni zobowiązany jest do:

1. zabezpieczenia swojego stanowiska pracy,
2. sprawdzenia i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych, palników gazowych i zaworów wodociągowych,
3. zamknięcia drzwi i okien,
4. pracownik opuszczający przedszkole, jako ostatni zobowiązany jest również do włączenia systemu alarmowego oraz zamknięcia wszystkich dostępnych wejść na teren przedszkolny.

§ 19

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem pracy.

§ 20

Pracownikom zabrania się:

1. spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych oraz przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków;
2. palenia tytoniu na terenie zakładu,
3. opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy;
4. wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością Pracownika;
5. wykorzystywania, bez zgody przełożonego, sprzętu i materiałów Pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.
6. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 21

Pracodawca ma prawo w szczególności do:

1. wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy, które nie powinny być sprzeczne z obowiązującymi przepisami bhp, umową o pracę i zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy,
2. określenia zakresu obowiązków, zadań i czynności pracowników oraz ich egzekwowania,
3. delegowania swoich uprawnień i obowiązków osobie upoważnionej do zastępowania pracodawcy podczas jego nieobecności, głównemu księgowemu, kierownikowi gospodarczemu przedszkola,
4. korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy, zgodnie z treścią stosunku pracy,
5. domagania się od pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym urzędniczym złożenia oświadczenia majątkowego.
6. Dyrektor Przedszkola  w ramach  sprawowanego nadzoru  w szczególnie  uzasadnionych wypadkach ze względu na specyfikę pracy  placówki   ma  prawo wglądu  do szafek, biurek i toreb pracowników w celu ochrony mienia i zapobieżenia niepożądanym praktykom.

§ 22

1. Dyrektor przedszkola obowiązany jest do równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudniania, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
2. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio.
3. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników z jednej lub kilku przyczyn wymienionych w pkt 1, którego skutkiem jest w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

4. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie właściwych przepisów.
5. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub rozwiązanie tego stosunku bez wypowiedzenia.

§ 23

1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
4. Pracownik, który w skutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy.

§ 24

Pracodawca obowiązany jest w szczególności:

1. zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującym prawem:

1) nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem pracy,
2) pracowników administracyjno – obsługowych zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych, Kodeksem pracy, w tym pracowników na stanowiskach kierowniczych urzędniczych zgodnie z przyjętymi Zasadami naboru na stanowisko urzędnicze stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
3. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich praw i obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
4. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5. terminowo i planowo wypłacać wynagrodzenie,
6. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
8. dokonywać okresowej oceny pracy stosując sprawiedliwe i obiektywne kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
9. stosować sprawiedliwe i obiektywne kryteria nagradzania pracowników,
10. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
11. kierować pracowników na wstępne, okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pokrywać koszty tych badań,
12. stwarzać pracownikom rozpoczynającym pracę zawodową warunki sprzyjające do należytego wykonywania pracy - adaptacji zawodowej młodych,
13. zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej, kontrolować właściwe wykorzystanie tych środków,
14. informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.

§ 25

Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

1. dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,
2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,
4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.

§ 26

1. Dyrektor przedszkola obowiązany jest przyjmować pracowników w sprawach skarg i wniosków, które będą rozpatrywane według ustalonych procedur przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków.
2. Pracodawca obowiązany jest wyciągnąć konsekwencje służbowe z powodu złożenia wniosku lub skargi, tylko wtedy, gdy skarga uznana została prawomocnym wyrokiem przez organ wymiaru sprawiedliwości za przestępstwo lub wykroczenie.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

§ 27

Za wykonanie powierzonych obowiązków pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z aktualnie obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Gdyni w sprawie wynagradzania nauczycieli , Ponadzakładowym Układem Zbiorowy  Pracy oraz wewnętrznymi Regulaminami wynagradzania pracowników Przedszkola  nr 13 w Gdyni.

§ 28

1. Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie dla nauczycieli wypłacane jest miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane są z dołu.
4. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie z dołu.

§ 29

1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.
2. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami stażowym i funkcyjnym oraz premią dla pracowników administracyjno - obsługowych, płatne jest co miesiąc z dołu do ostatniego dnia miesiąca.

§ 30

1. Wynagrodzenie nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej nie wlicza się:

1) nagród jubileuszowych,
2) odpraw emerytalno – rentowych,
3) nagród z zakładowego funduszu nagród,
4) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 31

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:

1. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,
4. inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził pisemną zgodę,
5. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

§ 32

1. Wynagrodzenie może być wypłacane w kasie przedszkola do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie, gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.
2. Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

§ 33

Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

CZAS PRACY

§ 34

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

§ 35

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w pkt. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ustawie, Karta Nauczyciela oraz projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny,
2) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

3. Normy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, Wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
4. Praca wykonywana ponad wymiar określony w Karcie Nauczyciela w zakresie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - stanowi pracę w godzinach ponadwymiarowych.
5. Tygodniowy rozkład zajęć ustala dyrektor przedszkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
6. Nauczyciele nie mogą być zwalniani z pracy w godzinach przeznaczanych na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub inne zajęcia przewidziane w planie pracy przedszkola – poza przypadkami określonymi w przepisach o dyscyplinie pracy i absencji chorobowej oraz innych przepisach z tego zakresu. Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich planowanych zajęć w przedszkolu i obejmuje zarówno zajęcia wynikające z obowiązkowego wymiaru, jak zajęcia w godzinach ponadwymiarowych oraz czynności dodatkowe wynikające z planu wychowawczo-dydaktycznego.

§ 36

Nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Pozostałe czynności i zajęcia związane z przydziałem zadań, nauczyciel realizuje w czasie określonym indywidualnie.

§ 37

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy z wyjątkami przewidzianymi przepisami Karty Nauczyciela.

§ 38

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonanie obowiązków służbowych.

§ 39

1. Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy.
2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają strony, tj. pracodawca i pracownik biorąc pod uwagę organizację pracy w placówce.

§ 40

1. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy dla poszczególnych grup pracowników administracji i obsługi określone są w harmonogramie na dany rok szkolny.
2. Czas pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin ustala indywidualnie dla każdego pracownika dyrektor przedszkola.
3. Rozkład czasu pracy, a w szczególności początek i koniec pracy oraz wprowadzenie zmian ustala dyrektor przedszkola.

§ 41

1. W przedszkolu przysługuje pracownikom, których dobowy wymiar pracy wynosi, co najmniej 6 godzin tzw. przerwa śniadaniowa:

1) Pracownikom, których dobowy wymiar pracy wynosi  co najmniej 6 godz., przysługuje -20 – minutowa przerwa.

2. Pracownikom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przysługuje 5-minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
3. Wyżej wymienione przerwy w pracy, wliczane są do czasu pracy, czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Opuszczanie stanowiska pracy poza wyznaczoną przerwą wykorzystywane na palenie papierosów jest niedopuszczalne i może skutkować m.in.:

1) karą upomnienia,
2) obniżeniem nagrody dyrektora,
3) ograniczeniem premii za naruszanie dyscypliny pracy.

§ 42

1. Praca wykonywana w godzinach od 22.00 do 6.00 jest w myśl regulaminu pracą w porze nocnej i jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie przełożonego. Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W porze nocnej nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży oraz – bez ich zgody – kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do 4 lat lub pracowników, którzy chcą z tego prawa skorzystać zamiast matki.

§ 43

1. Praca odbywa się w pięciodniowym tygodniu pracy.
2. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
3. Pracownikowi zatrudnionemu w sobotę, niedzielę lub święto pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy (najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego).
4. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym, że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Przyjęty okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 4 miesiące.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

§ 44

Nauczycielom mogą być przyznane indywidualne nagrody oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, które szczegółowo określają aktualnie obowiązujące regulaminy uchwalane przez Radę Miasta Gdyni.

§ 45

Pracownikom, którzy przez właściwe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia, które szczegółowo określa Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Przedszkolu nr 13 oraz Regulamin przyznawania nagród pracownikom  administracji i obsługi.

§ 46

Nagrody, wyróżnienia, dodatek motywacyjny, premie przyznaje Dyrektor.

§ 47

Za wieloletnią pracę pracownicy otrzymują nagrody jubileuszowe w wysokości określonej odrębnymi przepisami:

1. nauczyciele zgodnie z Kartą Nauczyciela,
2. pracownicy administracyjno - obsługowi zgodnie z ustawą o pracownikach Samorządowych i PUZP

PORZĄDEK I DYSCYPLINA PRACY

§ 48

1. Pracownicy obowiązani są do przybycia w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdowali się na stanowisku pracy.
2. Przyjście, obecność i wyjście z pracy pracownicy potwierdzają przez podpisanie listy obecności w pracy znajdującej się w ustalonym miejscu.
3. Obecność nauczyciela w przedszkolu wynika również z prowadzonej przez niego dokumentacji pedagogicznej zgodnie z art. 42 ust.7a KN.
4. Dokonywanie zmian lub dopisków w liście obecności przez pracowników jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 49

1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej obecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie przewidzianego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.

§ 50

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
2. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
3. oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
4. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawiennictwa się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

§ 51

1. Pracownikowi nie wolno opuszczać w czasie godzin pracy miejsca pracy bez zgody lub polecenia Dyrektora.
2. Pracownik wychodzący w godzinach pracy poza gmach przedszkola ma obowiązek wpisania do książki wyjścia celu i godziny wyjścia oraz godziny przewidywanego powrotu, a po powrocie do miejsca pracy – również godziny przybycia.
3. W czasie nieobecności pracownika Dyrektor lub osoba zastępująca dyrektora w czasie jego nieobecności na placówce decydują, komu praca ma być zastępczo przydzielona.

§ 52

Pracownik, który w związku z wyjściem w teren lub poza budynek przedszkola opuszcza pomieszczenie, w którym pracuje, obowiązany jest każdorazowo poinformować jednego ze współpracowników o miejscu swego pobytu i godzinie powrotu.

§ 53

Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest opuścić gmach przedszkola po uprzednim uporządkowaniu stanowiska pracy, zabezpieczeniu szaf i biurek z aktami oraz sprawdzeniu urządzeń mogących być źródłem pożaru lub innych szkód. Klucze od zajmowanego przez pracownika pomieszczenia, po jego uprzednim zamknięciu, należy oddać do kancelarii na wyznaczone miejsce.

§ 54

1. Pracownik może przebywać po godzinach pracy na terenie przedszkola tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora.
2. Nie wolno pracownikowi wprowadzać na teren przedszkola osób postronnych.
3. Wynoszenie z gmachu jakiegokolwiek sprzętu, przedmiotów, dokumentów jest niedopuszczalne.

§ 55

Za spowodowanie szkód materialnych w mieniu przedszkola pracownik ponosi odpowiedzialność według zasad określonych w Kodeksie Pracy, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW

§ 56

Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku pracy i dyscypliny pracy jest m.in.:

1. złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie w godzinach pracy prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
2. nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne opuszczanie pracy,
3. stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,
4. zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
5. niewykonywanie poleceń przełożonych,
6. niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników oraz dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów),
7. nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ujawnienie tajemnic gospodarczych, a także zaniedbywanie ochrony tych tajemnic.
8. nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 57

1. W sytuacjach, o których mowa w § 55 pracownikowi może być udzielona:

1) kara upomnienia,
2) kara nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.
3. Kara może być wymierzona wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
4. Wpływy z kar przeznacza się na poprawę warunków pracy.

§ 58

1. Kary stosuje Dyrektor przedszkola i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
2. Jeżeli stosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. W ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu pracownik może wystąpić do sądu pracy o uchylenie kary.
3. Udzielone pracownikowi kary podlegają zatarciu po upływie roku nienagannej pracy w zakładzie i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

§ 59

1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.
2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu _ art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

§ 60

1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1) nagana z ostrzeżeniem,
2) zwolnienie z pracy,
3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie Nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.
3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej w pkt. 1 ust. 4 jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.
4. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 61

1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa.
2. Drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli jest odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania.
3. Od prawomocnych orzeczeń odwoławczych komisji dyscyplinarnych przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach dyscyplinarnych stronom przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisy kodeksu 4postępowania cywilnegoo apelacji. Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego kasacja nie przysługuje.

§ 62

1. Kary przewidziane w §59 pkt. 1 ust. 1-3 podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela ulega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie był on karany dyscyplinarnie lub sądownie.
2. Obowiązek wykonania postanowień pkt. 1 spoczywa na dyrektorze i organie prowadzącym przedszkole.

URLOPY

§ 63

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze i na zasadach ustalonych zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela w wymiarze:

1. dla nauczycieli /placówka nieferyjna/ - 35 dni kalendarzowych,
2. dla pracowników administracyjno-obsługowych:

1) 20 dni roboczych – po roku pracy,
2) 26 dni roboczych - po 10 i więcej lat pracy.

§ 64

1. W przedszkolu istnieje możliwość wykorzystania urlopu szczególnie w okresie wakacji letnich zgodnie z projektem organizacyjnym pracy przedszkola.
2. Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu od 1 – 4 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Pracownik zgłasza żądanie o udzielenie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
3. Wymiar urlopu przysługującego pracownikowi, z którym stosunek pracy ulega rozwiązaniu, jest określony proporcjonalnie do okresu przepracowanego w tym roku u danego pracodawcy.

§ 65

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.

§ 66

Przy ustalaniu planu urlopów uwzględnia się wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

§ 67

Ostateczną decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje Dyrektor Przedszkola.

§ 68

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 69

1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb przedszkola, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy.
2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

§ 70

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3. powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do3 miesięcy,
4. urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

§ 71

Część urlopu niewykorzystaną z wyżej wymienionych powodów pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

§ 72

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w przedszkolu wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§ 73

Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie przydzielone mu do wykonania sprawy, a w wyjątkowych wypadkach, sprawy niezałatwione przekazać osobie, która go zastępuje.

ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 74

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§ 75

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

§ 76

Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w powyżej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w Kodeksie Pracy.

§ 77

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.

§ 78

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

§ 79

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego.

§ 80

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty.

§ 81

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu oddania krwi lub przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich.

§ 82

Pracownicy (lub pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 83

1. Załatwianie spraw osobistych, spraw społecznych i innych niezwiązanych z pracą zawodową powinno się odbywać w czasie wolnym od pracy.
2. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

§ 84

1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w pkt. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. Wyjście pracownika w celach prywatnych podlegające odpracowaniu musi być odnotowane w książce wyjść znajdującej się przy liście obecności.

§ 85

Na pisemny wniosek pracownika bezpośredni przełożony może udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy, bez prawa wynagrodzenia na czas tego zwolnienia, jeżeli nie spowoduje to istotnych zakłóceń w procesie pracy.

§ 86

1. Wszelkie podania (wnioski) dotyczące zwolnień od pracy opiniowane są przez dyrektora placówki.
2. Nieobecność pracownika nie może powodować zakłóceń w procesie pracy. Za przestrzeganie tej zasady odpowiedzialny jest przełożony pracownika nieobecnego, który udzielił zwolnienia lub bezpośredni przełożony w innych przypadkach.

§ 87

Obowiązek zastępowania osoby nieobecnej uregulowany powinien być w indywidualnym zakresie czynności, odpowiedzialności i uprawnień lub w innym dokumencie, a gdy takiego uregulowania nie ma, obowiązek wyznaczenia zastępstwa ciąży na przełożonym w momencie udzielania zwolnienia lub stwierdzenia nieobecności pracownika.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, RYZYKO ZAWODOWE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

§ 88

Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 89

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisówi zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 90

Pracodawca jest zobowiązany:

1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyka zawodowego oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
2. prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
5. wydawać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawiera Procedura przydziału pracownikom przedszkola środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

§ 91

Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznają się z ryzykiem zawodowym oraz ochroną przeciwpożarową.

§ 92

1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w pkt. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia,

zawiadamiając o tym przełożonego.
3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 93

1. Na pracodawcy w razie zaistnienia wypadku w pracy ciąży obowiązek:

1) udzielenia pomocy poszkodowanemu,
2) ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku,
3) sporządzenie właściwej dokumentacji wypadku,
4) podjęcie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

2. Pracodawca również musi niezwłocznie zawiadomić właściwego Inspektora BHP i Społecznego Inspektora Pracy.

OCHRONA PRACY KOBIET, UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

§ 94

Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

§ 95

1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
2. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
3. Kobiety w ciąży i kobiety opiekującej się dzieckiem do 4 lat nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
4. Osoby wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczyciela w trakcie odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych ani w porze nocnej bez ich zgody.

§ 96

Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać przy obsłudze monitorów ekranowych (komputerów) powyżej 4 godzin na dobę.

§ 97

1. Pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy kobietę w ciąży:

1) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.

2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

§ 98

1. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Z uprawnień określonych w pkt 1 może skorzystać również pracownik (ojciec dziecka).
3. Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni w przedszkolu z uprawnień określonych w pkt 1 może korzystać jedno z nich.

§ 99

1. Pracownica może wystąpić z wnioskiem o skrócenie wymiaru urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.
2. Pozostałą część urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego może wykorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko.

§ 100

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
2. Pracownica karmiąca więcej niż 1 dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.
3. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej 1 przerwa na karmienie.

§ 101

1. Inne sprawy związane z ochroną pracy kobiet regulują odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.
2. Wykaz prac wzbronionych kobietom określa rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późniejszymi zmianami).

OCHRONA ZDROWIA NAUCZYCIELI

§ 102

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w przedszkolu, dyrektor przedszkola udziela pierwszego płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku.
2. Okres siedmioletniej pracy w przedszkolu, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.
3. Kolejnego urlopu zdrowotnego można udzielić nauczycielowi już po upływie roku od zakończenia poprzedniego.
4. Łączny wymiar tego urlopu w okresie całego zatrudnienia nauczyciela nie może przekraczać 3 lat.
5. Jeżeli nauczycielowi do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabędzie uprawnienia emerytalne.
6. Płatny urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony nauczycielowi, który nabył prawa emerytalne.
7. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

§ 103

Zabrania się nauczycielowi w okresie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia podejmowania innego zatrudnienia lub prowadzenia działalności sprzecznej z celami udzielonego urlopu. W tej sytuacji dyrektor przedszkola odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

§ 104

Przez czas przebywania na urlopie zdrowotnym nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, a także prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

§ 105

Dyrektor przedszkola, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu, ma obowiązek wydać nauczycielowi skierowanie na badania kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

OCHRONA PRACY MŁODOCIANYCH

§ 106

1. W rozumieniu kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
2. Zabronione jest zatrudnienie osoby, która nie ukończyła 16 lat. Wykaz prac, przy których nie wolno zatrudniać młodocianych, jak również wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego ustalony jest w oparciu o rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) i Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808), Pracodawca przedstawi do wglądu wraz z Regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 107

1. W razie nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go wicedyrektor lub osoba wyznaczona na ten okres przez pracodawcę.
2. Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz zakładu pracy udziela dyrektor przedszkola lub pisemnie upoważnione przez niego osoby.
3. Bez zgody dyrektora lub pisemnie przez niego upoważnionej osoby nie można wydawać na zewnątrz ani udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów i ich kserokopii zawierających tajemnice gospodarcze, służbowe i państwowe, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.
4. Osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do kontroli działalności pracodawcy, mają prawo do powyższej kontroli (wizytacji) po uprzednim przedstawieniu dokumentów uprawniających do kontroli kierownika zakładu pracy lub osoby upoważnionej do zastępstwa (par. 5, pkt. 2) oraz dokonaniu wpisu do księgi kontroli (wizytacji).

§ 108

W sprawach nieunormowanych w powyższych przepisach Regulaminu Pracy stosuje się przepisy Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela.

§ 109

1. Regulamin pracy ustala dyrektor przedszkola.
2. Jeżeli ukażą się nowe akty prawne z zakresu prawa pracy, dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo wniesienia w formie aneksów nowych postanowień regulaminu pracy lub nowego regulaminu.

§ 110

1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawują dyrektor przedszkola, osoba upoważniona do jego zastępowania oraz osoby zajmujące stanowisko kierownicze w zakresie podległych mu pracowników.
2. Każdy pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia swojemu przełożonemu nieprawidłowości w zakresie przestrzegania regulaminu pracy.

§ 111

Zapoznanie pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi zapewnia inspektor BHP.

§ 112

Traci moc prawną poprzedni Regulamin pracy

§ 113

1. Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Regulamin może być przez Pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości  pracownikom.

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH   DLA ZDROWIA KOBIET

1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała

1) Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

a) 12 kg - przy pracy stałej,
b) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

2) Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach, itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

a) 8 kg - przy pracy stałej,
b) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

3) Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

a) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,
b) prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,
c) prace w pozycji wymuszonej,
d) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
e) wszystkie prace w porze nocnej.

2. Prace w hałasie i drganiach kobietom w ciąży:

1) prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartość 65 dB,
2) prace w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego, mierzony zgodnie z Polskimi Normami przekracza wartości 85 lub 80 dB (dla 8-godzinnej ekspozycji na hałas),
3) każda praca w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.